Semalt: Troýan wirusyna üns beriň!

Troýan zyýanly programma üpjünçiliginiň iň köp ýaýran görnüşlerinden biridir. Nik Chaykovskiy, ýokary derejeli müşderi üstünlikleri Manager Semalt , kiber jenaýatçylaryň pida bolanlaryň kompýuter ulgamlaryna şahsy maglumatlaryňyzy we alymy giriş ogurlamak ulanyp düşündirýär. Adamlar zyýanly programma üpjünçiliginiň we wiruslaryň kompýuter enjamlaryna nähili täsir edip biljekdigini bilýärler diýmek ýalňyş bolmaz. Gynansagam, bu zatlaryň näderejede howplydygyny we olardan nädip has gowy gaça durmalydygyny bilenoklar.

Troýan wirusy näme?

Troýan, ulgamyňyza we faýllaryňyza täsir edýän kompýuter wirusynyň belli bir görnüşidir; wagtyň geçmegi bilen maglumatlary zaýalap biler we USB we şuňa meňzeş maglumat geçiriş enjamlaryna ýokaşmak arkaly özüni beýleki kompýuterlere we enjamlara we smartfonlara ýaýratmaga synanyşyp biler. Troýanlar köp sanly maşyna ýokaşýar we size uly zyýan ýetirip biler.

Troýanlaryň işleýşi

Troýan aty ýaly, Troýan wiruslary we zyýanly programma üpjünçiligi açylýan penjire görnüşinde peýda bolýar we hiç wagt kompýuter ulgamyňyza ýokaşýar. Şeýle hem, e-poçta goşundy görnüşini alyp bilerler; açylmagyna ýol bereniňizden soň, wirusy enjamyňyzda ýaýradyp bilerler. Şol sebäpli näbelli e-poçta we olaryň goşundylaryny hiç wagt açmaly däl. Troýan şahsy kompýuteriňize girensoň, ähli faýllaryňyza gözegçilik edip we ýokaşdyryp biler. Troýanlaryň tutuş kompýuter ulgamyňyza ýa-da käbir faýllaryna zeper ýetirmegi ähtimal. Kompýuter ulgamyňyzy maliýe amallary üçin ulanýan bolsaňyz, howply bolup biler, sebäbi Troýanlar kredit kartoçkalaryňyzy ýa-da bank maglumatlaryňyzy birnäçe sekundyň içinde hakerlere iberer. Troýanlar hakerler we onlaýn hüjümçiler tarapyndan başgalaryň pullaryny we duýgur faýllaryny ogurlamak üçin giňden ulanylýar. Olar kompýuter zombileri ýaly hereket edýärler, hakerlere internet parolyňyzy ýa-da kompýuterleriňizi bütin dünýäde kiber hüjümleri amala aşyrmak üçin ulanmaga mümkinçilik berýär.

Özüňizi nädip goramaly

Troýanlar, kompýuter enjamyňyza girmezden ozal elmydama siziň rugsadyňyzy talap edýär, ýa-da özüňiz işleýärsiňiz ýa-da Word resminamasy ýa-da e-poçta goşundysy görnüşinde açýarsyňyz. Şuny göz öňünde tutup, iň meşhur we güýçli gorag, e-poçta goşundylaryny açmak ýa-da näbelli programmalary işletmek däl. Hiç zada ynamyňyz ýok bolsa, özüňizi bu faýllardan daşlaşdyrsaňyz gowy bolar; näbelli web sahypalaryndan faýllary ýa-da programma üpjünçiligini göçürip almaly dälsiňiz. Programmalaryňyzy we programma üpjünçiligiňizi täzeläp durmagyňyz hem möhümdir; wirusa garşy programma üpjünçiliginiň köne wersiýalaryny ulanmakdan gaça duruň, sebäbi olar size çynlakaý kynçylyk döredip biler. Internet we WiFi parollaryňyzy howpsuz saklamak üçin ulanyjy adyny we parollaryny hepdede iki gezek üýtgetmek möhümdir. Enjam we programma üpjünçiliginiň gorag diwarlary, howply web trafigini dolandyrmaga we Troýanlaryň näbelli ýerlerden göçürilmeginiň öňüni alyp biler.

Netije

Bu zatlaryň hemmesini ýatda saklamak aňsat, ýöne Troýanlardan we wiruslardan dynmagyň ýoly ýok. Antivirus programma üpjünçiligini we zyýanly programma üpjünçiligini guranyňyzda-da, Troýanlary aýryp bilmersiňiz. Bu programmalar dürli görnüşlerde, dürli paketlerde bolýar we tutuşlygyna öňüni alyp bolmaýar. Iň ýokary howpsuzlyk paketleri Troýanlary kompýuteriňizden aýryp bilmeýär; ýerine, size haýsy ätiýaçlyk we gorag gerekdigini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Biderek programma üpjünçiliginiň hemmesini öçürmek we aýyrmak möhümdir. Bu zatlar bilen kompýuteriňizi wiruslardan we Troýanlardan ep-esli derejede gorap bilersiňiz.